//ww52.tiki.ne.jp/~tetsugen/syakanokotoba/syakanokotoba47.htm